Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

KATALOG ARAPSKIH, TURSKIH, PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA
Svezak I (drugo izdanje), London - Sarajevo, 1421/2000,

Obradio: Kasim Dobrača,
Izdavači: Al-Furqan, Fondacija za islamsko nasljeđe,
Eagle House, High Street, Wimbledon, London, SW 19 5EF, UK,
Rijaset Islamske zajednice u BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka,
Hamdije Kreševljakovića 58, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Cijena: 30,00 KM.

Sadržaj

 

PREDGOVOR PRVOM IZDANJU
PREFACE TO THE FIRST EDITION
UVODNA RIJEČ DRUGOM IZDANJU
FOREWORD TO THE SECOND EDITION
PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU
PREFACE TO THE SECOND EDITION
UVOD
INTRODUCTORY
IZVORI I LITERATURA
TRANSKRIPCIJA
TABELA RUKOPISA PO JEZICIMA
ENCIKLOPEDIJA (DA'IRA AL-MA'ARIF

Arapski

Turski

QUR'AN I NAUKE O QUR'ANU

1) QUR'AN

A) MUSHAFI (AL-MASAHIF)

B) DIJELOVI QUR'ANA (AGZA' AL-QUR'AN)

C) PREVOD QUR'ANA (TARAGUM AL-QUR'AN)

Turski

Perzijski

D) REGISTAR QUR'ANA (FAHARIS AL-QUR'AN)

2) NAUKA O ČITANJU QUR'ANA ('ILM AL-QIRA'AT WA AT-TAGWlD)

Arapski

Turski

3) KOMENTAR QUR'ANA (AT-TAFSIR)

Arapski

Turski

Perzijski

TRADICIJA (AL-HADITH)

1) TEORIJA HADISA (MUSTALAH AL-HADITH)

2) ZBIRKE - TEKST HADISA

3) PRENOSIOCI HADISA (RIGAL AL-HADITH)

DOGMATIKA (AL-'AQA'ID)

Arapski

Turski

Perzijski

DOVE - MOLITVE (AL-AD'IYA WA AL-ADKAR)

Arapski

Turski

Perzijski

DOPUNE I ISPRAVCI

INDEKSI

Indeks djela

Indeks pisaca

Indeks prepisivača

Indeks vakifa

Indeks bivših vlasnika

Indeks mjesta

PRILOZI

 


Dig. biblioteka