Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Pravila o korištenju fondova
i ponašanju korisnika u Biblioteci

Ovim Pravilima daju se uvjeti za korištenje bibliotečkih fondova, način njihovog korištenja te ponašanje u prostorijama Biblioteke. Biblioteka kao posebna kulturno - naučna ustanova, sa specifičnim, rijetkim i posebno vrijednim bibliotečkim materijalom, je ustanova otvorenog tipa, gdje su njeni fondovi dostupni, pod posebnim uvjetima, svim zainteresiranim licima (studentima, nastavnicima, đacima i istraživačima) kako državljanima Bosne i Hercegovine tako i stranim državljanima.

 

1.Svaki potencijalni korisnik prije pristupa fondovima ili čitaonicama treba da se registrira u Biblioteci. Registracija se obavlja dobivanjem članske kartice za 12 mjeseci. Učlanjivanje se obavlja prvim dolaskom u Biblioteku s namjerom da se koriste bibliotečki materijali ili čitaonice. Kontrolu ulaska i izlaska posjetilaca Biblioteke te legitimaciju posjetilaca vrši osoblje Biblioteke na info pultu. Prilikom ulaska u čitaonicu korisnik je dužan predati osobi zaduženoj za rad sa korisnicima Biblioteke člansku kartu i lični dokumenat koji će mu biti vraćeni prilikom napuštanja čitaonice. Svaka posjeta čitaonici biva registrirana sa naznačenim vremenom ulaska i napuštanja čitaonice. Korisnik Biblioteke dužan je da na zahtjev omogući uposleniku Biblioteke uvid u stvari koje unosi i iznosi iz Biblioteke.

2.Korisnik Biblioteke ima mogućnost da sam kompjuterski pretražuje bibliotečki katalog ili da zatraži pomoć od službenika zaduženog za rad sa korisnicima biblioteke. Korisnik Biblioteke u jednoj porudžbi može dobiti na korištenje najviše četiri knjige ili četiri ukoričena izdanja periodike. Prilikom zahtjeva za izdavanje određenog materijala potrebno je ispuniti revers i navesti tačnu signaturu i naslov traženog materijala. Potrebne informacije se nalaze u katalogu Biblioteke.

3.Bibliotečki materijal koristi se isključivo u toku radnog vremena u prostorijama namijenjenim za tu svrhu. Iznošenje materijala izvan tih prostorija nije dozvoljeno. Izuzetno, od ovog pravila može se odstupiti ako korisnik uputi pismeni zahtjev direktoru Biblioteke sa obrazloženjem korištenja materijala izvan prostorija Biblioteke. Svaki takav zahtjev bit će posebno razmatran i samo kada je pismeno odobren od strane direktora moći će se odstupiti od općeg pravila. Iz ovog pravila izuzimaju se originalna rukopisna i druga rijetka djela koja se isključivo koriste u radnom vremenu u čitaonicama Biblioteke. U slučajevima kada određene okolnosti zahtijevaju iznošenje ovih djela izvan prostorija namijenjenih za korištenje (izložbe i slično) odluku o tome donosi Upravni odbor Biblioteke.

4. Korisnici su dužni pažljivo čuvati preuzete materijale i vratiti ih uredno službeniku Biblioteke nakon korištenja. U slučaju da dođe do oštećenja ili nestanka korištenog materijala, korisnik je dužan da odmah upozna uposlenika Biblioteke koji je zadužen za rad sa čitaocima i koji je dužan da sačini zapisnik o oštećenju/nestanku materijala kako bi se pokrenuo postupak naknade istog. Na osnovu prijave bibliotekara o oštećenju/nestanku zaduženog materijala, direktor formira komisiju. Za svaki pojedini slučajKomisija će izvršiti procjenu štete te predložiti visinu naknade.Prioritet će se dati nabavci iste knjige od strane korisnika.

5.Biblioteka je mjesto koje pripada svim njenim korisnicima. Korisnici Biblioteke su dužni da budu obazrivi prema drugima sa kojima dijele bibliotečki prostor i materijal. U Biblioteci se vode tihi razgovori među korisnicima i uposlenicima biblioteke, na način da se ne ometaju ostali u radu. Korištenje i razgovor mobilnim telefonom u čitaonici biblioteke nije dozvoljeno. Pušenje, unošenje hrane i pića u prostorije također Biblioteke nije dozvoljeno. Korišteni materijal i prostor u Biblioteci, mora da se, prije napuštanja prostorija, ostavi u urednom stanju, tako da slijedeći korisnik može isti prostor i materijal koristi bez prethodnog čišćenja i slaganja. Korisnik koji ne slijedi Pravila ponašanja u Biblioteci bit će na to upozoren a u slučaju da i dalje nastavi sa istim ponašanjem bit će, ostatak dana, odstranjen iz zgrade Biblioteke. Kod težih prekršaja discipline u prostorijama Biblioteke, prekršilac će biti do daljnjeg odstranjen iz prostorija Biblioteke i ponovni pristup bit će mu do daljnjeg uskraćen. O prekršaju korisnika Biblioteke direktor će prvo biti usmeno a onda i pismeno obaviješten nakon čega će preuzeti odgovarajuće mjere. Postupak po prekršajnoj prijavi treba da se okonča najdalje u roku od 10 dana. Mjera izrečena po okončanju postupka kao i obavijest o tome stavlja se na oglasnu ploču Biblioteke.

 

Digitalna biblioteka