Za sve informacije
molimo da nas pozovete na slijedeće brojeve telefona
+387 33 238 152 ili
pitajte bibliotekara
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 15:00

Poziv za saradnju Anali 2019

Poziv za saradnju Anali 2019

Gazi Husrev-begova biblioteka

Redakcija časopisa Anali Gazi Husrev-begove biblioteke

Poziv za prijavu radova za 40. broj časopisa Anali Gazi Husrev-begove biblioteke

Redakcija časopisa Anali Gazi Husrev-begove biblioteke obavještava sve saradnike da je u toku priprema jubilarnog, 40. broja Anala, za 2019. godinu.

Pozivamo sve zainteresirane autore da nam dostave svoje naučne i stručne radove, te prikaze knjiga, radi publikovanja u novom broju Anala.

Časopis Anali GHB je indeksiran na Central and Eastern Europian Library (www.ceeol.com) i EBSCOhost Online Research Databases (www.ebscohost.com) bazama podataka. Prethodne brojeve Časopisa možete pogledati na web stranici: https://www.anali-ghb.com.

Krajnji rok za dostavu radova je 1. 9. 2019. godine.

Radove slati na e-mail adresu: anali@ghb.ba ili putem pošte na adresu Gazi Husrev-begova br. 46, Sarajevo, 71000 Bosna i Hercegovina, sa naznakom „za časopis Anali Gazi Husrev-begove biblioteke".

Molimo Vas da obratite pažnju na prilog Upute autorima koje prilažemo uz Poziv za saradnju.

S poštovanjem!

UPUTE AUTORIMA

U godišnjaku Anali Gazi Husrev-begove biblioteke tretiraju se prvenstveno islamske naučne discipline i druge oblasti u vezi sa bibliotečkim fondom i arhivskom građom Gazi Husrev-begove biblioteke, kao i kulturnim naslijeđem Bosne i Hercegovine općenito. Primaju se isključivo neobjavljeni rukopisi, koji se Redakciji dostavljaju u elektronskoj formi (CD ili e-mail) i u štampanom obliku na adresu Redakcije. Rukopisi se ne vraćaju.

Rukopisi mogu biti u kategorijama izvornog naučnog rada, preglednog naučnog rada,stručnog rada, istraživačke bilješke ili izlaganja sa naučnog skupa. Kategoriju rada predlaže autor, a konačnu odluku donosi Redakcija nakon provedenog anonimnog recenzentskog postupka.

Radovi opsegom ne bi trebali prelaziti 32 kartice, odnosno 57 600 znakova s prazninama. Dostavljaju se u fontu Times New Roman, veličini fonta 12 i proredom 1,5. Autori mogu dostaviti radove i na stranom jeziku (engleski, arapski, turski).

Osim osnovnog teksta, rad treba da sadrži:

-Naslov; navodi se prije osnovnoga teksta.

-Sažetak; navodi se ispod naslova i ne može imati više od 250 riječi. Piše se na jeziku kojim je pisan osnovni tekst.

-Ključne riječi; navode se ispod sažetka na jeziku kojim je pisan osnovni tekst i može ih biti najviše 5.

Prilozi (ukoliko ih ima) dostavljaju se u zasebnoj elektronskoj formi u jednom od sljedećih formata: .tif , .jpg ili .pdf, u rezoluciji od najmanje 300 dpi.

Literatura, kao i bilješke i pojašnjenja, navode se u podnožnim napomenama u tekstu. Redakcija preporučuje sljedeći način citiranja:

ako se navodi monografska publikacija:

-Fikret Karčić, Društveno-pravni aspekt islamskog modernizma, Sarajevo : Islamski teološki fakultet, 1990, str. 226.

ako se navodi članak objavljen u časopisu ili zborniku:

-Husein Đozo, „Da li je problem otkrivanja žene vjerskog ili socijalnog karaktera", Novi Behar, X, br. 12-14 (15.1.1937), str. 139-140.

-„Nastupni govor reisu-l-uleme IVZ u FNRJ Ibrahima efendije Fejića održan prigodom primanja menšure 12. septembra 1947 u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu", Glasnik VIS, br. 1-3/1950, str. 23-24.

ako se navodi arhivski materijal:

-Vidi npr. Izvještaj Sreskog odbora AFŽ u Zvorniku upućen Zemaljskom odboru AFŽ 3. 8. 1947, Arhiv BiH (ABiH), Fond AFŽ, 1947, kutija 2, br. 745/47.

ako se navodi prilog dostupan putem elektronskog medija:

-Alan Hopkinson, „The Alexandria Library and the work of the International Friends", Dostupno na: http://eprints.mdx.ac.uk/14/(Deposited 26 September 2005)

Časopis, također, objavljuje prikaze knjiga i periodike, osvrte na naučne skupove, predavanja i druge naučne i stručne događaje. Prikazi knjiga ne bi trebali prelaziti 12 000 znakova, a trebaju sadržavati ime i prezime autora, naslov djela, naziv izdavača, mjesto i godinu izdavanja te broj stranica. U prikazu pojedinog broja časopisa uz ime časopisa trebaju biti navedeni godište, godina i mjesto izdavanja, te broj.

Tekst rukopisa dostaviti sa naznakom „Za Anale Gazi Husrev-begove biblioteke" na adresu Gazi Husrev-begova br. 46 Sarajevo, 71000 Bosna i Hercegovina ili e-mail anali@ghb.ba


Dig. biblioteka